Biopuhasti kui looduse säästja

Järjest enam muutub populaarsemaks reovee puhastamiseks bioloogiliste puhastite paigaldamine. Ühe Eesti turul aktiivselt tegutseva ettevõte, AugustESTFIN OÜ, juht Andrei Võssoven jagab oma kogemust läbi korduma kippuvatele küsimustele vastamisega.

Mis on septiku ja bioloogilise reoveepuhasti erinevus?

Septik ei puhasta reovett ega eralda selles sisalduvaid keemilisi aineid, mis reostuvad maapinda ja põhjavett. Septikust välja tulev vesi on liiga kõrge heljuvaine kontsentratsiooniga, mis liiga kiiresti ummistab septiku järgse immutussüsteemi, selle tagajärjel muutub septik kogumismahutiks, sest vee maapinda imbumine on takistunud. Kohalikud omavalitsused, mis paiknevad nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega aladel, on septikute paigaldamise oma territooriumile keelanud just eeltoodud puuduste tõttu.
Bioloogilise reoveepuhasti eelis seisneb selles, et seadmes toimub maksimaalne puhastusprotsess ning väljuv vesi on kemikaalidest ja muudest ainetest puhastunud kuni 95% ulatuses. Puhastatud vett võib immutada maapinda, suunata veekogusse või taaskasutada. Iga biopuhasti lahutamatuks osaks on kindlasti õhupuhur, mis tagab vajaliku hapniku vajaduse biomudas ja paneb selle kambrite vahel liikuma.

Kuhu saab biopuhastit paigaldada?

Kõige levinum on, et biopuhasti paigaldatakse hajaasustusaladel paiknevate eramajapidamiste juurde. Paigaldanud oleme puhasteid ka kortermajade ja tootmishoonete juurde. Tiheasustusaladele, kuhu on ette nähtud või on juba rajatud ühiskanalisatsioon, biopuhastit paigaldada ei tohi. Biopuhasti sobib samuti suvekodudele, kus talvel sees ei elata, sest seadme võib jätta töörežiimile ilma reovee juurde vooluta kuni kuueks kuuks. Soovitame alati ka lisaks konsulteerida kohaliku omavalitsuse ehitus- või keskkonnaspetsialistiga, et leida sobivaim lahendus.

Kas reovee biopuhastit on vaja hooldada ja kui keeruline see on?

Praktika on näidanud, et puhastid vajavad regulaarset hooldust vähemalt üks kord aastas. Aasta jooksul toimub seadmes jääkmuda juurdekasv, mida on tarvis seadmest eemaldada, sest liigne muda kogus hakkab puhasti normaalset tööd takistama. Hooldust saab läbi viia meie spetsialist või biopuhastusseadme kasutaja ise.

Kui palju maksab reovee biopuhasti ja selle paigaldus?

Kuna oleme tootja ametlik esindaja, mitte vahendaja, garanteerib see ostjale turu parima hinna. Mis puutub aga puhastusseadme paigaldusse, siis selle hind jääb vahemiku 1500,00 kuni 2500,00 eurot ja sõltub tellija soovidest ja paigalduskohast. Soovi ja oskuste olemasolu korral võib ostja meie toodetavaid reoveepuhasteid paigaldada ise ilma ehitaja abita. Alati on võimalik pöörduda ka meie projekteerijate poole, kes tutvuvad paigalduskohaga ja koostavad vastava hinnapakkumuse. Riigipoolset toetust on võimalik taotleda läbi kohaliku omavalitsuse Hajaasustuse programmi raames.

Mis asutusega on vaja kooskõlastada biopuhasti paigaldust ja milliseid dokumente on selleks vaja?

Puhastusseadme paigaldus on vaja kooskõlastada kohaliku omavalitsusega esitades selleks läbi Ehitisregistri ehitusteatis ja ehitusprojekt j. Peale paigaldust tuleb läbi viia teostusmõõdistus ja esitada kasutusloa taotlus koos toote CE sertifikaadiga. Viimase olemasolu annab ostjale garantii, et seadmest väljuv puhastatud vesi vastab tootja näidatud reovee puhastamise tasemele.

Kuidas Teiega ühendust saab?

Meie peakontor asub Tallinnas aadressil Kadaka tee 7. Kohapeale tulles saate spetsialisti nõu, saab lähemalt tutvuda reovee biopuhastusseadmetega või konsulteerida, kuidas puhastit iseseisvalt paigaldada. Konsultatsiooniaja soovitame eelnevalt telefoni teel kokku leppida, sest meie spetsialistid osalevad sageli paigaldustööde juures ja ei viibi alati kontoris. Projekteerijat on võimalik tellida ka kohapeale. Oma päringuid saab saata meile läbi kodulehe www.augustbio.ee või pöörduda telefoni teel: +372 555 11 020. Hoiame loodust!